fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW ENERGY 4 YOU
ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen, New Energy 4 You, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”.
De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met New Energy
4 You zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs
voor de dienstverlening van New Energy 4 You.
New Energy 4 You staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder
nummer 67897258 levert New Energy 4 You diensten op het gebied van consultancy,
coaching, trainingen en workshops.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen
in acht wordt genomen.

In voorkomende gevallen kan New Energy 4 You haar diensten (mede) met behulp van
door haar ingeschakelde derden leveren. New Energy 4 You kan te allen tijde de
samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering
of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met New
Energy 4 you.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen,
blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te
komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling wordt uitgegaan.
New Energy 4 you behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de
toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 2. OFFERTES & AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen van New Energy 4 you hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen
vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. New Energy
4 you is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf
dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard.
Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt New Energy
4 you zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een
opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in
artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.
Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen
van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING
Offertes van New Energy 4 you zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar
door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in
dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het
maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan New Energy
4 you is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig
blijkt te zijn geweest, behoudt New Energy 4 you zich het recht voor de, met de
opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door New Energy 4 you te
leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht New Energy 4 you niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen
opdrachtsom.
Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een
overeenkomst die is uitgebracht door New Energy 4 you, dan wel door het schriftelijk
e/o per e-mail akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze
digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door New Energy 4 you
uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht
aan New Energy 4 you, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben
verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door New Energy 4 you
een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. OPSCHORTING, ONTBINDING EN
TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op
verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal New Energy 4 you de
noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten
opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte
schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de
opdrachtgever.
Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere
redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft New Energy 4 you desalniettemin
recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding
van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling
reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
zullen de werkzaamheden die werden verricht de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening
worden gebracht.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING
New Energy 4 you zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat
New Energy 4 you niet garant staat voor het succes en welslagen van haar
dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door
de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal
deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met New Energy 4 you
overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet
deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld
in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan New Energy 4 you verschuldigd.
Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen,
kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf
verkregen toestemming van New Energy 4 you. Indien overname van de vrijgevallen
plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in
rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Bij te laat komen, wordt de duur van een sessie niet verlengd. De coachee betaalt het
bedrag voor de volledige geplande sessie.
De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die
New Energy 4 you nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als New
Energy 4 you daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan New Energy 4 you op
zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.
Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de
opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van New
Energy 4 you.

ARTIKEL 7. FACTURERING EN BETALINGEN
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders door Opdrachtnemer aangegeven.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke
rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.

Het honorarium van New Energy 4 you en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste
kosten, worden door New Energy 4 you steeds door middel van een schriftelijke of
digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van New Energy
4 you kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op
voorschotbasis worden gefactureerd.
Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan New Energy 4 you of
schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of
meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door
New Energy 4 you te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk)
kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de
overeengekomen opdrachtsom.
Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de
(deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling
van de deelfactuur, dan is New Energy 4 you gerechtigd het volledige bedrag op te
eisen.
Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door New Energy 4 you
plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is New Energy 4 you
gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat
voldaan is.

ARTIKEL 8. ANNULERINGSVOORWAARDEN
Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden
binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient
Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de
overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5
werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren
dan wel van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
Bij annulering door Opdrachtgever van coaching- en andere begeleidingstrajecten
binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van
de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de
activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang
van deze activiteiten 25%.
Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien
hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten
van Opdrachtnemer.
Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden of per
e-mail naar info@newenergy4you.nl

ARTIKEL 9. DUUR EN AFSLUITING VAN DE
OPDRACHT
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel
mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de
opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht
en van het aantal te houden sessies gegeven.
Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt
worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals
coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
New Energy 4 you en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor
enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is
ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens New Energy 4 you
geleverde zaken en/of diensten.
Daarnaast is New Energy 4 you nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie, de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op New
Energy 4 you rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM /
AUTEURSRECHT
Modellen, strategieën, technieken en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt
door New Energy 4 you voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom
van New Energy 4 you.
Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na
vooraf schriftelijk verkregen toestemming van New Energy 4 you. Op alle door New
Energy 4 you ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING

Gesprekken tussen Opdrachtnemer en Coachee worden als strikt vertrouwelijk
beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan
eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige
mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken tenzij de
Coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.
Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met
Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de
Overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar
zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een
daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde
gegevens.

ARTIKEL 13. PERSOONSGEGEVENS
De opdrachtnemer leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming
van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens,
na. Indien de opdrachtgever zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of
verwijderen, dan kan de opdrachtgever hierover met de opdrachtnemer contact
opnemen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever de gewenste informatie geven en,
indien door de opdrachtgever gewenst, de gegevens over de opdrachtgever
aanpassen.
De door opdrachtgever verstrekte gegevens worden door de opdrachtnemer gebruikt
voor het verwerken en uitvoeren van de Overeenkomst. De gegevens worden
opgenomen in een bestand, welke de opdrachtnemer niet zonder toestemming van de
opdrachtgever voor verkoopdoeleinden aan derden beschikbaar zal stellen

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN
New Energy 4 you behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die
door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of
anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.
Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever
en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige
bedrag van de training of dienst aan New Energy 4 you.
Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het
Nederlands recht van toepassing.
In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.